Phau Ntawv Maumoos

Ib zag Ua Tim Khawv Ntxiv txog Yexus Khetos

Book of Mormon, Hmong. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Selections, 1983. Full book, 2000. Current edition, 2000.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Hmong Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
Nplooj qhia npe ntawm Phau Ntawv MaumoosTitle Page Link Link
Zaj Qhia tus uas Nyeem Phau Ntawv NoIntroduction Link Link
Peb Tug cov Lus Ua Tim KhawvTestimony of Three Witnesses Link Link
Yim Tus cov Lus Ua Tim KhawvTestimony of Eight Witnesses Link Link
Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv cov Lus Tim KhawvTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
Ib Zaj uas Piav Qho Me Ntsis txog Phau Ntawv MaumoosBrief Explanation Link Link
Tej DuabIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
1 Nifais1 Nephi Link Link
2 Nifais2 Nephi Link Link
YakhaujJacob Link Link
EnosEnos Link Link
YaloosJarom Link Link
OonisOmni Link Link
Maumoos cov LusWords of Mormon Link Link
MauxiyasMosiah Link Link
AmasAlma Link Link
HilamasHelaman Link Link
3 Nifais3 Nephi Link Link
4 Nifais4 Nephi Link Link
MaumoosMormon Link Link
EthawsEther Link Link
MaulaunaisMoroni Link Link
Backmatter Abbreviation Online Gospel Library
Tej Nqe Qhia txog Nyob Hauv Phau Ntawv MaumoosReference Guide Link Link