ព្រះគម្ពីរមរមន

សក្ខីបទមួយទៀត អំពី ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ

Book of Mormon, Cambodian (Khmer). The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Selections, 1982. Full book, 2001. Current edition, 2007.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Cambodian (Khmer) Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
ចំណង​ជើង​ទំព័រ​ព្រះ​គម្ពីរ​មរមនTitle Page Link Link
បុព្វកថាIntroduction Link Link
ទី​បន្ទាល់​នៃ​ពួក​សាក្សី​បី​នាក់Testimony of Three Witnesses Link Link
Testimony of Eight Witnesses Link Link
ទី​បន្ទាល់​នៃ​ព្យាការី​យ៉ូសែប​ស៊្មីធTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
ការ​អធិប្បាយ​ដ៏​ខ្លី​អំពី​ព្រះ​គម្ពីរ​មរមនBrief Explanation Link Link
រូបភាពIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
នីហ្វៃ ទី ១1 Nephi ១ នីហ្វៃ Link Link
នីហ្វៃ ទី ២2 Nephi ២ នីហ្វៃ Link Link
យ៉ាកុបJacob យ៉ាកុប Link Link
អេណុសEnos អេណុស Link Link
យ៉ារ៉ុមJarom យ៉ារ៉ុម Link Link
អោមណៃOmni អោមណៃ Link Link
ពាក្យ​សម្ដី​នៃ​មរមនWords of Mormon ព. នៃ ម. Link Link
ម៉ូសាយMosiah ម៉ូសាយ Link Link
អាលម៉ាAlma អាលម៉ា Link Link
ហេលេមិនHelaman ហេលេ Link Link
នីហ្វៃ ទី ៣3 Nephi ៣ នីហ្វៃ Link Link
នីហ្វៃ ទី ៤4 Nephi ៣ នីហ្វៃ Link Link
មរមនMormon មរមន Link Link
អេធើរEther អេធើរ Link Link
មរ៉ូណៃMoroni មរ៉ូណៃ Link Link