ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ

ປະຈັກ​ພະຍານອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ

Book of Mormon, Lao. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Selections, 1982. Full book, 2012. Current edition, 2012.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Lao Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
ໜ້າວິເຄາະສະບັບຂອງພຣະຄຳພີມໍມອນTitle Page Link Link
ຄຳນຳIntroduction Link Link
ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງ​ພະຍານ​ສາມ​ຄົນTestimony of Three Witnesses Link Link
ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງ​ພະຍານ​ແປດ​ຄົນTestimony of Eight Witnesses Link Link
ປະຈັກ​ພະຍານ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ໂຈ​ເຊັບ ສະ​ມິດTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
ການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີມໍມອນBrief Explanation Link Link
ແຕ້ມ​ໂດຍIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
1 ນີ​ໄຟ1 Nephi Link Link
2 ນີ​ໄຟ2 Nephi Link Link
ຢາ​ໂຄບJacob Link Link
ເອ​ໂນດEnos Link Link
ເຈ​ຣອມJarom Link Link
ອອມ​ໄນOmni Link Link
ຄຳ​ຂອງ​ມໍ​ມອນWords of Mormon Link Link
ໂມ​ໄຊ​ຢາMosiah Link Link
ແອວ​ມາAlma Link Link
ຮີ​ລາ​ມັນHelaman Link Link
3 ນີ​ໄຟ3 Nephi Link Link
4 ນີ​ໄຟ4 Nephi Link Link
ມໍ​ມອນMormon Link Link
ອີ​ເທີEther Link Link
ໂມ​ໂຣ​ໄນMoroni Link Link
Backmatter Abbreviation Online Gospel Library
ຂໍ້​ຄວາມ​ອ້າງ​ອີງ​ຂອງ​ຫົວ​ຂໍ້​ໃນ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນReference Guide Link Link