كتاب مورمون

گواهی دیگری بر عیسی مسیح

Book of Mormon, Iranian Persian. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Selections, 1983. Full book, 2015. Current edition, 2015.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Iranian Persian Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
کتاب مورمونTitle Page Link Link
پیشگفتارIntroduction Link Link
گواهی سه شاهدTestimony of Three Witnesses Link Link
گواهی هشت شاهدTestimony of Eight Witnesses Link Link
گواهی پیامبر جوزف اسمیتTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
شرح کوتاهی دربارۀ کتاب مورمونBrief Explanation Link Link
تصاویرIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
۱نیفای1 Nephi Link Link
۲نیفای2 Nephi Link Link
یعقوبJacob Link Link
انوشEnos Link Link
یعرومJarom Link Link
ُعمنیOmni Link Link
سخنانمورمونWords of Mormon Link Link
موصایاMosiah Link Link
آلماAlma Link Link
هیلامانHelaman Link Link
۳نیفای3 Nephi Link Link
۴نیفای4 Nephi Link Link
مورمونMormon Link Link
عاتِرEther Link Link
مورونیMoroni Link Link
Backmatter Abbreviation Online Gospel Library
راهنمای مرجع کتاب مورمونReference Guide Link Link