Libri i Mormonit

Një Dëshmi Tjetër e Jezu Krishtit

Book of Mormon, Albanian. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Published in 1999. Current edition, 2005.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Albanian Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
IIIFaqja e Titullit të Librit të MormonitTitle Page Link Link
VParathëniaIntroduction Link Link
VIIDëshmia e Tre DëshmitarëveTestimony of Three Witnesses Link Link
VIIIDëshmia e Tetë DëshmitarëveTestimony of Eight Witnesses Link Link
IXDëshmia e Profetit Joseph SmithTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
XIIINjë Shpjegim i Shkurtër rreth Librit të MormonitBrief Explanation Link Link
XVIIlustrimeIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
11 Nefi1 Nephi 1 Ne. Link Link
632 Nefi2 Nephi 2 Ne. Link Link
140JakobiJacob Jakob Link Link
162EnosiEnos Enosi Link Link
165JaromiJarom Jar. Link Link
167OmniOmni Omni Link Link
170Fjalët e MormonitWords of Mormon FeM. Link Link
172MosiaMosiah Mosia Link Link
247AlmaAlma Alma Link Link
443HelamaniHelaman Hel. Link Link
4903 Nefi3 Nephi 3 Ne. Link Link
5574 Nefi4 Nephi 4 Ne. Link Link
561MormoniMormon Morm. Link Link
584EthëriEther Eth. Link Link
620MoroniMoroni Moro. Link Link