พระคัมภีร์มอรมอน

พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ง ของ พระเยซูคริสต์

Book of Mormon, Thai. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Published in 1976. Current edition, 2010.

Buy a printed copy from Store.ChurchofJesusChrist.org or request a free copy.
The Thai Book of Mormon is also available at Scriptures.ChurchofJesusChrist.org and in Gospel Library.

PDF version from the Church website: PDF.

Frontmatter Abbreviation Online Gospel Library
หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอนTitle Page Link Link
คำนำIntroduction Link Link
ประจักษ์พยานของพยานสามคนTestimony of Three Witnesses Link Link
ประจักษ์พยานของพยานแปดคนTestimony of Eight Witnesses Link Link
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธTestimony of the Prophet Joseph Smith Link Link
คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนBrief Explanation Link Link
ภาพประกอบIllustrations Link Link
Books Abbreviation Online Gospel Library
๑ นีไฟ1 Nephi ๑ นี. Link Link
๒ นีไฟ2 Nephi ๒ นี. Link Link
เจคอบJacob เจคอบ Link Link
อีนัสEnos อีนัส Link Link
เจรอมJarom เจรอม Link Link
ออมไนOmni ออมไน Link Link
ถ้อยคำของมอรมอนWords of Mormon คม. Link Link
โมไซยาห์Mosiah โมไซยาห์ Link Link
แอลมาAlma แอลมา Link Link
ฮีลามันHelaman ฮีล. Link Link
๓ นีไฟ3 Nephi ๓ นี. Link Link
๔ นีไฟ4 Nephi ๔ นี. Link Link
มอรมอนMormon มอร. Link Link
อีเธอร์Ether อีเธอร์ Link Link
โมโรไนMoroni โมโร. Link Link